Online Bijbelstudie voor u


Notities over de 70ste Jaarweek

Gods plan met Israël begint weer!
(Lees Daniel 9:25-27) "Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is."

Uitleg: Voor Israël zijn er 7 jaarweken (iedere jaarweek is 7 jaar = 49 jaren) bepaald, vanaf het moment waarop Daniël de profetie ontving tot het herstel van de toenmalige Joodse tempel. Daarna zullen er nog 62 jaarweken volgen (=434 jaren) tot de komst van Jezus, Zijn geboorte, sterven aan het kruis en hemelvaart. Daarna stelt God een intermezzo in (pauze) d.i. een speciale periode tussen de 69ste jaarweek en de laatste, d.i. de 70ste jaarweek. Het doel van deze periode is, om de heidenen te roepen tot bekering. God zal een gemeente vormen uit de heidenvolkeren, als een bruid, voor Zijn Zoon Jezus Christus. Deze gemeente (bruid) zal eerst weggenomen moeten worden van de aarde, waarna het plan van God met Israël weer begint, namelijk de 70ste jaarweek.

De 70ste jaarweek van Daniël duurt 7 jaren en is de periode waarop de volgende dingen gaan gebeuren:
1. Israël komt tot bekering, zij zullen eerst de antichrist binnenhalen als de messias, maar later inzien door hem bedrogen te zijn.
(Lees Rom.11: 25-36, Ezech. 36:22-28, Openb.7:1-8)
2. Een groot deel van de z.g. naam christenen (Openb.3:1-5) komen dan tot bekering. (Openb.7:14)
3. De wereld wordt geconfronteerd met de antichristelijk overheersing en zijn totale heerschappij over de wereld. In de laatste helft zal niemand kunnen kopen en verkopen zonder het teken 666. (Openb.13:18)
4. De wereld zal het evangelie nog horen doormiddel van, engelen (Openb14:6) en doormiddel van het getuigenis van de twee getuigen. (Openb.11)
5. Er zal één totale wereldreligie komen, die dwangmatig aan iedereen zal worden opgelegd. (Openb.13:15,16)
6. De put des afgronds gaat open en de wereld zal door occulte demonen overspoeld worden. De z.g. New Age leer en mogelijk de Islam, zal grote vat krijgen op miljoenen mensen. (Openb.9:1,2)
7. De wereld zal geteisterd worden door enorme rampen, op gebied van epidemiën, natuur en milieurampen, zelfs vanuit onze atmosfeer zullen er komische rampen de aarde treffen. Dit geeft grote angst onder de volkeren. Luc.21:25,26
Er is maar één uitweg, vlucht naar Jezus. Alleen zij die in de schuilplaats van God zijn, zullen echt veilig zijn, want:
1. De Gemeente wordt van de aarde weggenomen, voor de oordelen van de grote verdrukking over de wereld losbreken, lees:
(Openb.3:10-13) Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

2. De gemeente moet dus de Heer Jezus blijven verwachten en niet de grote verdrukking (zie schema).
- Titus 2:13: waarbij wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

- 1Thes. 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn

- Filip. 3:20-21: Want wij wandelen als burgers van het Rijk der hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

De leer van de Opname van gelovigen vóór de Grote Verdrukking houdt de verwachting van de wederkomst LEVENDIG en INSPIREERT het. Anders zouden we louter op voorafgaande tekenen wachten, waardoor de verwachting verkoelt. Nu moeten wij waken en de Heer volhardend verwachten, lees Op 3:3, 10.

3. De Heer redt de Gemeente van de komende toorn, lees: •1Thes. 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

- 1Thes. 5:9: Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus.

HH

Lees verder(zie Aantekeningen bij de 70ste Jaarweek van Daniël)

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd antwoord.

overzicht