Online Bijbelstudie voor u


Het Bijbelboek Hooglied - deel 1 en 2

Inleiding
Het Bijbelboek Hooglied is wel het mooiste boek van het oude testament genoemd. Als we het lezen met heilige eerbied en met een verlangen om de echte betekenis te leren kennen, dan zullen we iets van de diepte van Gods liefde leren kennen hierin. Wat we in de eerste plaats nodig hebben is een rein en onbevooroordeeld hart, om de diepe zin van dit boek te begrijpen. De Bijbel zegt ook zo mooi "de reinen van Hart zullen God zien" (Matth.5:8). Je kunt God ook zien, ik bedoel iets van Zijn karakter, in de Bijbel. Bij het lezen van dit boek moeten in het bijzonder bidden voor de inspiratie van de Heilige Geest, want Gods Geest is instaat ons binnen te leiden in de wonderbare rijkdommen die hierin zijn weggelegd.

Wat ook heel belangrijk is bij het lezen van dit boek, is gebed. Zonder gebed is het wel haast zinloos om de diepe lessen die hierin liggen te verstaan. Het is zelfs zo dat hetgeen we lezen in het boek Hooglied ons tot een nog dieper gebedsleven moet brengen. Alles wat hier uitgelegd wordt is in feite ook maar een fractie van wat God bedoeld heeft te zeggen. Er is nog meer, ga in uw binnen kamer en de Geest zal u diepere dingen doen verstaan. Joh.16:12,13 zegt "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid".

De bruid in het Hooglied is de Sunamitische vrouw van Salomo. Ze komt dus van Sunam en is zwart van huidskleur. Een heidens meisje, maar toch werd ze de vriendin van Salomo, de vredekoning. Salomo is een beeld van de Jezus de hemelse bruidegom voor Zijn gemeente en deze Sunamitische typeert de bruid van Christus, de gemeente. Op de zelfde manier spreekt de Bijbel over Ruth een Moabitische, ook een heidens meisje, maar ze werd de vrouw van Boaz en een moeder in Israël. Ook zij typeert de gemeente uit de heiden volkeren, waar u en ik toe mogen behoren. In Rom. 11:33 roept Paulus het uit, "O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen". Ook wij mogen dat uitroepen bij zoveel diepten die we lezen in Gods Woord.

Hoofdstuk 1 vers 1."Hooglied van Salomo. Salomo, de koning van de vrede is de afschaduwing van de Vredevorst "Jezus Christus". Hij schreef dit acht hoofdstukken tellende lied (boek) en in geestelijk licht zien we de Heer Jezus die zijn liefde bekend maakt aan zijn Bruid. Het Hooglied is ook de climax van het oude testament. Het staat volledig in het teken van de huwelijksgedachte en dan wel het hemelshuwelijk, vandaar dat er slechts twee personen beurtelings aan het woord zijn; en dat is de Bruid en Bruidegom. Hun verlangen gaat heel sterk naar elkaar uit. Het verlangen van de Bruidegom gaat naar ons uit en er zal een verlangen moeten groeien in ons hart naar Hem. Dit wordt ook zo mooi weergegeven in Hoogl.7:10. "Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit." en Hoogl.8:14 "Haast u, mijn geliefde, en doe als de gazel of als het hertejong op bergen vol balsemkruid." In het Nieuwe Testament lezen we in Openb.22:17 en 20 de volgende woorden, "...en de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!" Het is de Geest Gods die dat in Gods kinderen wil bewerken, hier saat "en de Geest en de bruid". Hoe meer we vervuld worden met de Geest, doe groter ons verlangen naar Jezus komst en om in Zijn gemeenschap te zijn.

Hoofdstuk 1 vers 2. Dit verlangen wordt ook kenbaar gemaakt in vers 2. "Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! Want kostelijker dan wijn is uw liefde". De bruid verlangt naar de kus (of aanraking van liefde) van de Bruidegom. De kus is het teken van liefde en genegenheid. Het is een gebaar van vriendschap en tederheid. Om dit woord in z´n diepte te kunnen verstaan hebben we eerst een tijd van gebed nodig. Wat weten we feitelijk nog weinig van de volmaakte liefde van God. Het verlangen naar liefde is door de Schepper geplant in elk mensen hart.

Ik geloof God schiep de mens voor zichzelf. God is er niet voor ons maar wij zijn er voor God. God zocht naar iets of iemand om lief te hebben. Let wel, God geeft niet alleen liefde maar "Hij" is liefde. In 1 Joh.4:8,9 en 10 lezen we "Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden."

Liefde is Gods karakter en wezen. Gods liefde is ook de enige liefde die "volmaakt" is. Dat is omdat deze liefde Jezus deed sterven aan het kruis. Deze volmaakte liefde drijft alle vrees uit en doet ons Zijn rust en vrede ervaren.

1 Joh.4:16-19 zegt:"En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

Op het kruis "kuste" God de zondaar in Christus. De kus wijst ook heen naar verzoening. In het woord "verzoening" zit het woordje "zoen". God gaf de zondaar in Christus een verzoeningskus aan het kruis. De afstand tussen God en de zondaar leek onoverbrugbaar, maar God deed het onmogelijke; Hij zond Zijn zoon naar ´t kruis en de Zoon nu trekt de zondaar tot zich aan het kruis. (Lees Joh.12:32). God nu buigt zich over naar Zijn Zoon en ontmoet de zondaar in Zijn Zoon. In Christus is de zondaar gereinigd en heilig; vandaar nu dat God de zondaar wil kussen in Christus, om daarmee te zeggen "de afstand is overbrugt". Zoals in de gelijkenis van de verloren zoon, de vader de zoon kuste toen hij thuis kwam, zo ervaart elk leven dat tot God komt bij het kruis "de kus van Gods liefde".

In vers 2b is sprake van Gods uitnemende liefde die beter is dan wijn. "Want kostelijker dan wijn is uw liefde". Wijn is in de Bijbel op verschillende wijzen te verstaan. Het kan wijzen op vreugde, zowel aardse (dus wereldse vreugde) als vreugde die van God komt. Het kan ook slaan op het bloed van Jezus, bijvoorbeeld bij het heilig Avondmaal. Zeker is dat hier bedoeld wordt: "Gods uitnemende liefde is beter dan wereldse vreugde".

De samaritaanse vrouw (Joh. 4) heeft op velerlei plaatsen en op vele manieren gezocht naar aardse vreugde, totdat ze Jezus ontmoette en zijn uitnemende liefde naar haar bemerkte. Plotseling liet ze haar waterkruik bij de heer achter, ze had deze niet meer nodig, ze had de ware vreugde gevonden (Joh.4:28). De les voor ons: ga vandaag naar de Heer in het gebed en vraag Hem Zijn volmaakte liefde in uw hart uit te storten (Rom.5:5), vraag hem "doe mij de betekenis van de kus uit Hoogl.1:2 ervaren". U zult een wonderlijke ervaring hebben met de Heer.

Hooglied 1:3 en 4. "..heerlijk van geur zijn uw olien, als uitgegoten olie is uw naam. Daarom hebben de jonge meisjes u lief. Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden. De Koning voerde mij naar zijn vertrekken, laten wij juichen en ons in u verheugen, uw liefde prijzen boven de wijn! Met recht heeft men u lief!" We moeten hier in de eerste plaats denken aan de olie van de Heilige Geest. HH

Lees deel 1(zie Aantekeningen bij Hooglied - deel 1)
Lees deel 2(zie Aantekeningen bij Hooglied - deel 2)

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd antwoord.

overzicht