Adviezen vanuit de Bijbel

Spreekt God nog tot ons in deze tijd?


Gods stem verstaan - Er zijn christenen die niet meer geloven dat God nog persoonlijk tot zijn kinderen wil spreken. Ze zeggen, "ze horen nooit iets van God en dus weten ze bijna zeker dat God al honderden jaren zwijgt". Feitelijk is het vreselijk als je er zo over denkt.

De Bijbel leert immers dat God een Vader is, die intens veel van Zijn kinderen houdt en welke liefhebbende vader zou nu niet met zijn kinderen willen spreken, dat is gewoon ondenkbaar. Het is juist zo oneindig kostbaar als je beseft dat God je Vader is en dat jij zijn dierbare kind mag zijn, dat je geliefd bent door Hem. Als je dat ten diepste beseft, verandert alles in je leven.

Dat God niet meer zou spreken is daarom beslist een jammerlijke dwaling, die vele christenen weerhoudt van een intieme wandel met hun hemelse Vader. Als je de Bijbel leest, zie je zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament dat God regelmatig en duidelijk spreekt tot mensen. Daaruit mogen we zeker begrijpen dat Hij juist persoonlijk betrokken zijn wil bij elk aspect van ons leven. Jezus heeft ook eens gezegd dat iedereen die bij Hem hoort, Zijn stem kan verstaan: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en zij volgen mij" (Johannes 10:27). Maar als God toch niet tot ons zou spreken, zouden deze woorden natuurlijk geen zin gehad hebben.

Er zijn vele goede voorbeelden in de Bijbel, maar heel bijzonder is wel het verhaal van Mozes. Over hem wordt gezegd dat God heel persoonlijk met hem sprak, letterlijk staat er "zoals iemand spreekt met zijn vriend" (Exodus 33:11). Dus… heel gewoon en ontspannen, zoals een vriend bij je binnen loopt en met je praat. Sommige mensen denken dat je daar eerst helemaal perfect voor moet zijn, een soort heilige, maar Mozes was zeker niet volmaakt en maakte zelfs vele fouten. Toch wilde God een vriendschapsrelatie met hem.

Daarom is het zeker, dat ook wij een vriendschapsrelatie met onze hemelse Vader kunnen hebben, mits we dat natuurlijk echt graag willen en er vooral tijd in willen investeren (Lees Joh.15:15). We kunnen gerust zeggen dat iedereen die zich een kind van God kan noemen (Joh.1:12), de stem van de hemelse Vader dagelijks zou kunnen horen. We zullen Gods stem meestal niet met onze natuurlijk gehoororgaan* horen. Maar God kan op allerlei manieren spreken in onze geest, als een innerlijke stem of een geestelijke horen. Vandaar ook dat de Bijbel zegt "wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeente zegt" (Openb. 2 en 3).

*Al kan God wel hoorbaar tot ons spreken. De Bijbel spreekt er in ieder geval over, in het verhaal van de roeping van Samuel (1 Sam.3). De stem die tot Samuel kwam was een echte stem, niet zomaar een subjectief 'gevoel'. Samuel had zeker tot op dat ogenblik nog nooit een dergelijke ervaring gehad; want er staat "hij kende de HERE nog niet; nog nooit was hem een Woord van de Heer geopenbaard" (1 Sam. 3:7).
Paulus hoorde die stem ook, voor zijn bekering, toen hij op weg was naar Damascus om de christenen te vervolgen (Hand.9:4). Jezus riep hem met een hoorbare stem "Saul, Saul van vervolgd gij mij". Die stem heeft zijn hele leven veranderd.

Neem zelf ook eens de proef op de som
Waarom zou God vandaag niet tot jou willen spreken, Hij is je Vader? Verwacht gewoon dat Hij zal spreken, op welke manier dan ook en begin er zo mogelijk vandaag al mee. Bid eerst ernstig om de stem van de Gods Geest te mogen horen en begin daarna je hart te openen voor Hem. Zeg Hem waar je mee zit, de problemen, je zorgen, maar ook je vreugde en blijdschap. Neem ook de tijd om God te eren met een hoorbare stem en lees vooral Gods Woord met aandacht.

Neem er echt even tijd voor om met de Heer te zijn, dus niet in een haastig moment, gauw even voor het eten of voor het slapen gaan, dat werkt niet. Belijd zo nodig ook je zonden en verneder je diep voor God, zo mogelijk kniel neer voor God of bidt tijdens een lange wandeling in de stilte. Mensen die dit soort dingen doen zullen altijd, op één of andere wijze Gods stem vernemen. Hoe? Wel dat is bij iedereen verschillend en ook elke keer anders. Soms spreek een tekst uit de Bijbel je erg aan en het blijft zich steeds weer bij je herhalen, of een vers uit een lied terwijl je bezig bent de Heer te aanbidden, of God spreekt hoorbaar (of merkbaar) in onze geest, of we worden plotseling herinnert aan een tekst of een gebeurtenis, hoe dan ook…. je bemerkt iets van God….want God spreekt. Het is alleen van belang dat we het wel opmerken en daarom moeten we het gewoon verwachten, want dan ga je er op letten. Het is ook zo, hoe vaker je op zo'n intieme manier met God doorbrengt, hoe gemakkelijker het zal worden om steeds beter Zijn stem te herkennen. God gebruikt verschillende manieren om tot ons te spreken.

1.God spreekt altijd in de eerste plaats door de Bijbel
Als je God wil horen spreken is het heel belangrijk om het Woord van God te bestuderen, want de Bijbel is bij uitstek Gods methode, waarin hij zichzelf aan ons laat zien. De woorden in de Bijbel zijn er niet zomaar, maar Jezus zegt "ze zijn Geest en leven" ( Joh.6:63). We hebben de heilige Geest er wel bij nodig. De Bijbel wordt pas echt Gods stem, als de Geest van God je er in kan leiden, zodat je er die woorden uit kunt halen, die God tot jou wil zeggen.
Naarmate Gods Woord meer deel van ons wordt, kan de heilige Geest ook Bijbelgedeelten in onze gedachten brengen, precies op momenten dat we het nodig hebben. Op die manier wordt de Bijbel veel meer als een boek met verhalen en wijze spreuken. Jezus zelf spreekt in dat boek, Hij wordt het Woord zelf genoemd (Joh.1:14). Zodra we Gods Woord met geloof en een verwachting openen, gaan de woorden tot ons spreken en zullen we God horen spreken tot ons.

2.God spreekt in de stilte.
Er zijn enorm veel stemmen in deze tijd, er is zelfs geen tijd geweest in de geschiedenis, waarin zoveel rumoer is als in deze tijd. Alles vraagt om onze aandacht, reclames, computer, TV, telefoon, muziek, internet, computergames, etc.. In toenemende mate ontmoeten we ook mensen die inmiddels moeite hebben gekregen met stilte, men moet lawaai om zich heen hebben. In die kakofonie van geluiden, wordt het steeds moeilijker om Gods stem nog te verstaan.

Daarom, de heilige Geest kan pas echt tot ons doordringen als we tijd nemen om bij God te zijn in de stilte. Jezus heeft het niet voor niets gehad over de binnenkamer (Mat.6:6). Ook Hij zelf koos er regelmatig voor om zich af te zonderen.
"Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden".

Zo'n binnenkamer is niets anders dan een plaats van afzondering, dus in de stilte. Jezus ging vaak naar de top van de berg om even alleen te zijn. In de stilte kan God met Zijn liefde en Zijn kracht duidelijker tot ons spreken en in Gods nabijheid worden we zelfs gevoeliger voor Gods stem.
Belangrijk is natuurlijk wel dat als we menen dat God tot ons heeft gesproken, we alles altijd toetsen aan de Bijbel. Alles wat namelijk niet in lijn is met wat er in de Bijbel staat, is misleidend en komt uit onze eigen menselijke geest. Wees niet iemand die zweeft, maar sta stevig op de rots van Gods woord. Naarmate we tijd nemen om in de afzondering met de Heer te zijn, groeien we ook in het verstaan van Gods stem. Dan zal het makkelijker worden om te onderscheiden wat van God komt en wat eventueel uit onze eigen emotie of gedachten voortkomt.

3.God spreekt beslist ook via mensen
God gebruikt absoluut ook mensen om tot ons te spreken, al betekent dat wel dat we nederig moeten willen zijn, bereid om te luisteren en daar niet te trots voor zijn. Soms hebben mensen het niet eens in de gaten dat God door hen heen spreekt tot anderen, maar jij weet gewoon dat een bepaalde zin of een of andere opmerking je diep van binnen raakte. Soms kan dat zelfs pijnlijk zijn, omdat God je dan op een zwakte of een fout kan wijzen. Maar het is van levensgroot belang om bereid te luisteren naar waarschuwingen die door anderen komen, vooral als die mensen zelf ook een hechte relatie met God hebben.
Veel christenen, zelfs leiders, gaan geestelijk de mist in, omdat ze te trots zijn om Gods stem te herkennen door anderen heen. Het is beslist hoogmoed, als leiders niets aannemen van anderen, omdat ze menen niet gecorrigeerd behoeven te worden. Te gemakkelijk wordt alles wat gezegd wordt afgedaan als kritiek en rebellie tegen gezag. Zolang hetgeen wordt opgemerkt in liefde gezegd wordt, zouden we daar altijd naar moeten luisteren. De Bijbel spreekt daar heel duidelijk over. Lees:
- 1 Thes. 5:11 "Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op."
- Jakobus 5:16 "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt."
- 1 Petrus 4:10 "Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods."

4.God wil spreken door de gave van profetie
Profetie is het doorgeven van Gods boodschap, onder de inspiratie van de heilige Geest. Profetie wordt niet tevoren bedacht, maar wordt spontaan gegeven, de profeet is feitelijk alleen de bazuin waardoor God spreekt.
Te kunnen profeteren is een gave van de heilige Geest, waarvan de Bijbel zegt dat we er ons allemaal naar moeten uitstrekken. Volgens 1 Kor.14:3 is de gave van profetie bedoeld om anderen te bemoedigen, op te bouwen en bij te sturen. Deze gave is voor de gemeente zo belangrijk, dat God wil dat iedereen het zal ontvangen. In principe kan ook iedereen die vervuld is met de heilige Geest, woorden van bemoediging, vertroosting of vermaning voor iemand ontvangen, als hij of zij daarom bidt.
Het is ook niet verkeerd als men zich daarin willen oefenen. Daarmee wordt heel praktisch bedoelt, er voor bidden en het verwachten. Maar daarna ook in een gegeven situatie uitstappen in geloof, gewoon door je mond te openen en te geloven dat God je de woorden zal geven. Lees Rom.12:7 "profetie, naar de mate van het geloof". Naarmate we hierin groeien, kan God ons steeds meer gebruiken om boodschappen door te geven.
Maar natuurlijk moet er met profetie ook voorzichtig omgesprongen worden, want sommige mensen misbruiken het om anderen te manipuleren. Toch is dat geen reden om niet te zoeken naar deze gave, maar het is juist een reden om te streven naar de zuivere werking van deze belangrijke gave van God.

5.God spreekt in dromen, visioenen en beelden
In de Bijbel zien we veel voorbeelden van mensen die dromen krijgen waarin God tot hen spreekt. Kenmerkend voor een droom van God is dat de boodschap in de droom je als het ware niet los wil laten. Normaal zullen bepaalde droombeelden juist snel vervagen, soms weet je bij het wakker worden nog wel dat je gedroomd hebt, maar je bent het beeld al kwijt. Maar in geval het een droom van God is, blijf het je bij of komen de beelden later plotseling weer bij je terug. Dit is een teken dat God wil dat je zult bidden om de uitleg van die droom. In de Bijbel lezen we hoe God vele malen tot mensen sprak door middel van dromen. Voorbeelden hiervan zijn b.v. Jozef de zoon van Jakob (Gen. 37:5-10), Jozef de echtgenoot van Maria (Mat. 2:12-22), Salomo (1 Kon. 3:5-15) en Daniël (Daniël 2:1; 7:1). Er is ook een profetie van de profeet Joël dat ouderen dromen zullen dromen (lees Joël 2:28). Petrus haalt later deze profetie aan in zijn rede op de Pinksterdag en zegt dan dat dit in de eindtijd zal plaatsvinden (Hand. 2:17). Die eindtijd is nu aangebroken.

Echter ook hier geldt dat alles wat God zegt, of het nu een droom is of een visioen of een "stem van binnen", zal volledig in overeenstemming moeten zijn met wat Hij al in Zijn Woord heeft geopenbaard. Aan dromen of visioenen mag dus nooit hoger gezag worden toegekend, dan aan de Bijbel.

Opmerking
Mocht je een droom hebben gehad waarvan je denkt dat God jou deze misschien heeft gegeven, bid er dan over en onderzoek vooral het Woord van God, om met zekerheid vast te stellen dat je droom in overeenstemming is met de Bijbel. Dromen die niet met de Bijbel uitgelegd kunnen worden, hebben geen nut. Steeds wanneer iemand in de Bijbel met een droom van God te maken had, maakte God ook de betekenis van die droom bekend, of rechtstreeks aan de ontvanger van de droom, of via een engel, of via een boodschapper (Genesis 40:5-11; Daniël 2:45; 4:19). Als er na gebed nog geen uitleg is, dan hoeven we er ook niet naar te gaan zoeken. Als het echt een boodschap van God is, zorgt Hij op Zijn tijd er ook voor dat Zijn boodschap duidelijk zal begrepen worden.

De kernboodschap is, dat God een persoonlijke relatie met ons wil. Dat God niet tot ons zou spreken, druist in tegen het verlangen van God om intiem met ons om te gaan. Het is zelfs zo dat we in een tijdperk leven dat gekenmerkt wordt door de stem van God. God spreekt in onze tijd meer dan Hij ooit eerder op aarde heeft gedaan.

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.