Adviezen vanuit de Bijbel

Occultisme? gevaarlijk met grote gevolgen


Occultisme is levensgevaarlijk - De meeste mensen weten niet hoe hoog de prijs is en wat de gevolgen zijn als ze contact maken met occulte machten. Bewust of onbewust komt men altijd onder invloed van deze duistere machten en wordt men demonisch gebonden. Gebonden zijn betekent, demonen gaan macht over je uitoefenen en men wordt dus steeds meer een speelbal van demonen.

In de meeste gevallen is demonische gebondenheid door occultisme een ernstige hindernis, om tot levende relatie met Jezus Christus te komen. Het veroorzaakt vaak een 'deken van duisternis' over families en geslachten (lees in verband hiermee Ex. 20:5). Deze mensen kunnen in een algehele afgestomptheid of geslotenheid verkeren voor het Woord van God. Iemand die gebonden is door boze geesten kan een geweldige strijd ervaren op geestelijk terrein. Bijvoorbeeld: grote hindernis bij het lezen en verstaan van Gods Woord. Ongevoeligheid bij het horen en lezen van de Bijbel; het niet kunnen begrijpen; de letters dansen voor de ogen; concentratie problemen e.d. Eveneens kunnen er grote problemen ontstaan in het gebedsleven. Vaak komt men er niet toe om te bidden; men heeft het gevoel dat God onbereikbaar is. Het gebed komt voor het gevoel, als het ware tot het plafond, de hemel lijkt van koper en het lijkt of dat God ons niet hoort.

Demonen.
De duivelse geesten hebben vele namen, b.v. de geest van oordeel, de geest van diepe slaap, de geest van hoererij, de geest van gebondenheid, de leugen-geest, de geest van zwakheid en ziekte, de geest van de antichrist, de geest van kwelling en meer. Een boze geest kan binnen dringen, wanneer er banden zijn geweest met het occultisme of valse godsdiensten hetzij door de persoon zelf, hetzij in de familielijn (voorouders, ouders, echtgenoten of seksuele relaties). Demonen hebben soms voor stellingen van dieren zoals, slangen en schorpioenen (Lucas 10:19), sprinkhanen (Openb 9:7), roofvogels (Openb.19:17). Daarmee geeft de Bijbel aan dat ze karakter eigenschappen hebben van dieren, zoals de dodelijke steek van een schorpioen.

Demonische gebondenheid kan ook enorme psychische consequenties hebben. We denken aan: het ervaren van doelloosheid, neiging tot zwaarmoedigheid (soms (zelf)moordgedachten), onrust, angst, wanhoop, ellendig voelen, ervaren van innerlijke duisternis (en leegte) al snakt men naar bevrijding daarvan, depressiviteit, neerslachtigheid. Grote innerlijke verdeeldheid om iets wel of niet te doen, vanwege een onzekerheid die gewoon pijn doet.

Angst in het donker, vervolgingswaan, pleinvrees, smetvrees. Stemmen horen in het hoofd, die niet jouw eigen gedachten zijn (in sommige gevallen zal men de indicatie 'schizofrenie' geven). Gruwelijke of enge gedachten, waan- en dwangvoorstellingen, vreselijke fantasieën. Dromen en nachtmerries, felle lichten zien die er niet zijn, afschuwelijke verschijningen en nachtelijke bezoeken van demonen, maanziekte, slaapwandelen, niet gewoon kunnen of durven te slapen vanwege angst aanvallen in de nacht.

Niet in alle gevallen is er sprake van bezetenheid, er kan ook alleen sprake zijn van alleen demonische aanvallen uit het rijk van satan. Maar uiteindelijk kan het wel tot bezetenheid leiden. In het geval van bezetenheid wordt het menselijk lichaam in bezit genomen door boze geesten (Luk. 8:2; Hand. 19:11-16), onreine geesten (Matth. 10:1; Mark. 1:23, 5:18, 7:25; Luk. 9:2), stomme en dove geesten (Mark. 9:17,25), demonen (Matth. 8:31, 9:33, 12:28, 15:22, 17:18) of de duivel zelf (Hand. 10:38).
Bevrijding is mogelijk
Demonen (boze geesten) blijven levenslang in een persoon, tenzij ze door, met de Heilige Geest vervulde Christenen en in de naam van Jezus Christus, worden verdreven. Het is dus niet nodig dat een mens in handen van de boze blijft. De Waarheid van God, de kracht van Jezus bloed en het gezag van Zijn Naam zijn voldoende, om de vrijheid in Christus te gaan ervaren. Soms is de strijd kort, soms duurt het lang; maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde (Hebr. 13:8). In Johannes 8:31-32,36 lezen we: "Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt vrij zijn."

Professionele hulp
Mensen zoeken professionele hulp maar in veel gevallen kunnen hulpverleners die geen inzicht hebben in de geestelijke wereld, maar beperkt hulp bieden. Daarna probeert men met medicijnen om het verdriet, de depressies en de pijn te verminderen. Vandaag heb ik een boodschap voor u: "U heeft méér nodig dan pilletjes, of een gesprek met een hulpverlener." Jezus is degene die ons kan echt helpen, Hij weet als geen ander wat we voelen, want Hij heeft hier op aarde zelf de diepste pijn en het ergste leed meegemaakt. Jezus Christus, de Zoon van de Levende God, er is geen betere hulpverlener, Hij is ook de beste psycholoog en een Geneesheer die nooit fouten kan maken en u voor 100% kan genezen van uw gebondenheden en het is gratis, omdat Jezus Christus voor u de prijs al heeft betaald op Golgotha. Jezus stierf voor al uw zonden, fouten, gebreken, ziekten en demonische gebondenheden (Jesaja 53:4,5).

Blijf daarom niet langer rondlopen met uw pijn, uw verdriet, uw teleurstellingen, uw angsten, uw wonden, verslavingen en trauma's. Geef het niet op. Sta in geloof op en zie op Jezus! Geloof dat Jezus bestaat en dat Hij u wil genezen (Joh. 3:16), neem Hem aan in uw leven (Joh. 1:12), geef uw leven aan Hem, vertel Hem uw zonden en… innerlijke pijn.

Neem de tijd om het Woord van God te lezen en te bestuderen. Zeg nee, tegen innerlijke weerstand om de Bijbel te lezen en tegen opkomende moeheid. Bidt voor u het Woord van God opent, bidt om de leiding van de Heilige Geest. Doe dit telkens weer en wees gehoorzaam. Wees u ervan bewust dat satan altijd opnieuw zal proberen om binnen te komen in uw leven. (Lees Luk. 11:24; Ef. 5:15-18; 6:10-18)

U kunt het niet alleen.
Ga op zoek naar een goede hulp verlener, die onderscheiding heeft aangaande het werk van satan en gelooft in bevrijding door Jezus. Maak ook contact met andere gelovigen in Christus, ga opzoek naar een goede evangelie gemeente en bidt om leiding van de Heilige Geest. In het Lichaam van Christus (= de gemeente) zijn gelovigen aan elkaar gegeven om met elkaar mee te leven en elkaar te ondersteunen. Je kunt samen strijden tegen de aanvechting van demonen, samen bidden voor de overwinning. In het eenparig gebed schuilt een grote kracht(Mat.18:19).

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.