Adviezen vanuit de Bijbel

Help ik heb schulden hoe kom ik er vanaf?

Als u in financiële nood bent, wil God u helpen. Het maakt niet uit of het door uw eigen schuld is, dat u in de problemen bent gekomen of niet, God wilt u helpen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn, die ons gewoon zijn overkomen en waar we niets aan konden doen. Maar als de oorzaak is dat we gewoon geen maat wisten en maar steeds meer wilde hebben, moeten we wel eerst met onze hebzucht naar Jezus en Hem vragen ons te verlossen. Zodat we niet steeds opnieuw in dezelfde fout vallen. De Bijbel noemt het ook 'ogenlust' (1 Joh.2:16), dus wat we met onze ogen zien, willen we hebben. Deze verlangens (lusten) brengen ons soms in de moeilijkheden en daarmee zullen we eerst moeten afrekenen. Staat dit niet meer toe in uw eigen leven, maar zet in plaats daarvan Christus in het middelpunt van uw leven. En als God u toch rijkdom geeft, verbindt uzelf aan Hem en vraag Hem u te helpen om juist tot zegen te zijn voor anderen en niet alleen voor uzelf te leven.

Adviezen voor u, als u echt schulden vrij wilt worden:
- Om vrij te komen van schulden, moeten we offers willen brengen, het gaat dus meestal niet vanzelf. Wees bereid, als het moet, om een tijd 'uiterst' sober te leven en alles op alles te zetten om vrij te komen.

- Hou op met argumenten verzinnen, waarom de situatie zo is. Met zelfmedelijden wordt niemand geholpen en maken we het voor onszelf alleen maar moeilijker. Beter is om onze fouten oprecht te belijden aan God en Hem te vragen ons te helpen een oplossing te zoeken.

- Neem u voor geen afwachtende houding in de nemen, maar aan de slag te gaan, in het vertrouwen dat God u zal helpen.

- Doe de Heer een belofte om van nu af aan niet meer alleen voor uzelf te leven, maar ook een maandelijks bedrag te reserveren voor het werk van God. Het kan klein beginnen, maar naarmate uw geloof toeneemt zult u ook meer kunnen geven. En wat we aan God geven zijn we in principe niet kwijt, want het komt doormiddel van zegeningen weer naar ons terug (2 Kor.9:8).

- Begin een overzichtelijke administratie van al uw schulden te maken. Envelopen met rekeningen niet openen heeft natuurlijk geen enkele zin. Dat is letterlijk als een struisvogel het hoofd in het zand steken. Vroeg of laat zullen uw schulden alsnog betaald moeten worden en vaak is de ellende dan helemaal niet meer te overzien.

- Bidt er eerst voor en neem dan 'persoonlijk' of per telefoon, kontakt op met alle schuldeisers. Liever niet per email of per brief, want dat werkt meestal niet zo goed. Leg uw situatie eerlijk uit en vraag hen of ze u tegemoet kunnen komen, bijvoorbeeld door een maandelijkse afbetalingsregeling of zo mogelijk door het kwijtschelden van een deel van de schuld.

- Maak een duidelijk overzicht van al uw uitgaven en wees daar eerlijk in voor jezelf, vooral ook uw maandelijkse pin-uitgaven.

- Noteer voortaan 'altijd' alle uitgaven en vooral ook uw pin-uitgaven, een soort kasboek is van groot belang voor een geordende administratie.

- Ga 'regelmatig en nauwkeurig' elke uitgave langs en vraag uzelf ernstig af of die uitgave noodzakelijk is (of was) en of er een mogelijkheid is om het voortaan niet te doen. U zult zien dat er heel veel zaken zijn waar we geld aan uitgeven, terwijl het niet echt noodzakelijk is. Het uitgangspunt is dat u bereid bent om enkele jaren op het minimum te leven.

- Budgetteer vooral uw maandelijkse uitgaven, d.w.z. stelt nauwkeurig vast wat u per maand maximaal kan uitgeven bijvoorbeeld aan boodschappen, brandstof voor de auto, noodzakelijke kleding etc.. Schrijf dat op en hou u er heel strikt aan voortaan aan. Nog beter is het om in principe helemaal geen pin-betalingen meer te doen, maar uw pin-pas alleen nog te gebruiken om contant geld te pinnen.

- Als er sprake is van te weinig inkomsten, bidt God dan om een wonder. Maar ga daarna niet passief zitten wachten op de verhoring van uw gebed, maar ga aktief na wat uw eventuele mogelijkheden zijn om meer inkomsten te hebben. Stel in ieder geval een goed leesbare CV op en vraag zo nodig hulp aan iemand die daar goed in is. Wellicht kunt u ook dingen verkopen die geld opbrengen, waardoor u al direct meer inkomsten creeër.

- Ga in geloof op zoek naar werk en wees daarbij in principe bereid tot alles, dus ook wat u minder leuk vindt of wat beneden uw opleidingsniveau is. Dat zoeken naar werk kun je natuurlijk op allerlei manieren doen, maar de beste manier is nog altijd naar potentiële werkgevers gewoon toe te gaan. Overwin eventueel 'in Jezus naam' uw schaamte en laat desnoods met u bidden hiervoor.

- Vertrouw de Heer rotsvast, dat Hij u helpen zal. Zodra God ziet dat u echt wil, komt Hij u zeker te gemoed en vergeet het niet, Hij is machtig u op bovennatuurlijke wijze te helpen, op een manier die u totaal niet verwacht. Maar Hij wil eerst onze wil zien. Het is juist voor christenen belangrijk om te leren verantwoord met geld om te gaan. Het is ook goed om het de kinderen zo vroeg mogelijk te leren, omdat ook zij overspoeld worden met verleidingen van deze moderne consumptie maatschappij. Kooplust kan zelfs tot een verslaving worden, die ons steeds weer in de problemen brengt.

Natuurlijk is niet iedereen door eigen schuld in de financiële problemen terecht gekomen, maar soms is het wel gewoon de hebzucht waardoor we verder gingen dan we financieel konden.

Daarom is het lenen van geld, alleen maar om meer luxe te hebben, absoluut niet wat God wil. God zegt in Zijn Woord tot ons in Rom.13:8 "Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben".

Daarom, we kunnen vaststellen dat 'alles maar te willen hebben' wat ons wordt aangeboden, zeker niet naar Gods wil is. Het zogenaamde shoppen zonder echte reden, dus alleen maar om geld uit te geven, is niet de levensstijl van een wederomgeboren kind van God. Paulus zegt in 1 Tim. 6:8 "Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn." Gezien vanuit Gods perspectief, kan het zelfs een zegen zijn, om niet rijk te zijn en sober te moeten leven.

Als dat niet zo zou zijn, dan zou Jezus nooit de rijke jongeling het advies gegeven hebben, om maar alles te verkopen, zijn geld aan de armen geven en Jezus te gaan volgen. (Mat.19:21) "Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij." Kennelijk stond de aardse rijkdom hem zelfs in de weg om Jezus te kunnen volgen. Hieruit zien we dus duidelijk dat welvaart soms een verhindering kan zijn voor een kind van God.

Dat betekent natuurlijk niet dat God wil dat we allemaal arm zouden zijn. Maar laten we wel beseffen dat het begrip arm of rijk sterk afhankelijk is van onze verlangens. Hoe vreemd het ook klinkt voor sommigen, in vergelijking zijn wij hier in ons land allemaal rijk, zelfs als we naar de voedselbank zouden moeten of als we in de schuldensanering zitten. Praktisch iedereen heeft dagelijks tenminste twee maaltijden en mogelijkheden om zich te kleden. Dat is lang niet overal zo, bijvoorbeeld in Oost Europa leven bepaalde bevolkingsgroepen die niet dagelijks zeker zijn van een maaltijd.

Wortel van alle kwaad
Het gevaar van onze welvaartsmaatschappij is, dat hebzucht ons leven overneemt. Alle reclames zijn erop gericht om onze hebzucht aan te wakkeren en dit is niet van God maar van satan. Vandaar dat we dagelijks gebombadeerd worden met reclames van luxe artikelen die ons leven nog meer comfort zouden bieden. Luxe wordt dan onze 'meester' in plaats van onze knecht en dit heeft alles te maken met de hebzucht wat op één lijn staat met de geldzucht (onbedwingbaar verlangen naar meer). De Bijbel waarschuwt: "Want de wortel van alle kwaad is geldzucht" (1 Timoteüs 6:10).

Het verlangen naar steeds meer te willen hebben kan zelfs de plaats van God in ons leven vervangen. Met andere woorden, in plaats van God liefhebben en Hem op de eerste plaats zetten, gaat onze liefde uit naar geld en luxe goederen en we vinden op den duur zelfs dat we er feitelijk recht op hebben. Daardoor wordt echter God uit ons leven wordt verdrongen. Jezus zei: "Niemand kan twee heren dienen… Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon." (Mattheus 6:24)

Het gouden kalf
De wereld van vandaag danst om het gouden kalf. Dat wil zoveel zeggen als goud, geld en macht, zijn de afgoden van deze tijd. De Israëlieten, op weg naar het beloofde land, waren aangekomen bij de berg Sinai. Daar moesten ze wachten totdat Mozes met God gesproken had op de top van de berg. De instructies moesten immers van God komen. Maar het duurde ze te lang en ze begonnen zich een eigen God te maken, een gouden kalf welke ze vereerde en waarom heen ze feest vierde. De wereld heeft ook z'n afgoden, God is een oud verhaal van vroeger. Vandaag vereert men filmsterren, voetbal sterren, machtige mannen en vrouwen die het gemaakt hebben in het leven. Veel mensen kijken met jaloerse blikken naar al die rijkdom en de satan biedt ze een kans op al die rijkdommen doormiddel van schulden maken. Men komt alleen bedrogen uit, echt geluk zit niet in luxe maar is alleen te vinden in Jezus, die ons vrede in het hart geeft en een diep geluk in alle omstandigheden van het leven. Dat is onafhankelijk van onze financiële situatie. Schulden bezorgen ons slapeloze nachten en veel stress.

Casino's en loterijen
Casino's zijn geen plaatsen waar kinderen Gods zich thuis zouden moeten voelen. Als dat toch zo is, dan zou men zich moeten afvragen of men wel toegewijd is aan Jezus. In het casino wordt bepaald niet Jezus gediend, maar wel de mammon. Men wordt ook nog heel vaak bedrogen. Het is in zo'n casino de bedoeling om met allerlei soorten marketing-trucs de gokker te verleiden om zo veel geld als mogelijk op het spel te zetten. Ze bieden vaak goedkope of gratis alcoholische dranken, wat dronkenschap aanmoedigt en het vermogen om heldere beslissingen te maken doet afnemen. In een casino is alles in elkaar gezet om de bezoeker geld in grote bedragen afhandig te maken en er niets voor terug te geven. Behalve dan een kortstondig genot van een droom die spoedig een luchtbel blijkt te zijn en die uiteen spat. Zo ook met loterijen, vergeet niet dat de kansen om te winnen oneindig klein zijn en het komt zelfs voor dat christenen meer geld besteden aan loterijen dan aan hun bijdrage voor het werk van God. Veel mensen realiseren zich dat ook onvoldoende en dromen al van een enorme som geld op hun bankrekening. De droom van "het snel rijk worden" is en blijft voor sommige een grote verleiding. Laten we nog even de Bijbel laten spreken:

- 1 Timoteüs 6:10 vertelt ons: "Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend". Het zit dus niet zozeer in het geld zelf alswel de geldzucht, dat kan een mens beheersen en zeker aan de pokertafel of in het casino.

- Hebreeën 13:5 zegt: " Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u begeven, nooit zal ik u verlaten".

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.