Adviezen vanuit de Bijbel

Alverzoening klopt dat feitelijk wel?

Alverzoening rukt op in de Evangelische beweging - Degene die deze leer aanhangen zijn verdedigers van het idee dat werkelijk alle mensen zalig worden, ongeacht of ze in de zonden geleefd hebben. En ook, dat eeuwig niet eeuwig is en dus eeuwige straf ook niet eeuwig kan zijn. Natuurlijk kan het zijn dat het gewoon goed bedoeld is, men vindt zaken als 'oordeel over zonden' en vooral 'eeuwige straf' verschrikkelijk. Aanhangers van deze leer kunnen niet geloven in een God die mensen eeuwig laat lijden. Dus gaat men op zoek in de Bijbel naar teksten die in hun ogen, het tegendeel aantonen. Maar toch, op de vraag of de Bijbel 'alverzoening' leert, is het antwoord duidelijk nee.

Het idee dus dat alle mensen, hoe ze ook geleefd hebben, uiteindelijk toch door het geweldige werk van de Heer Jezus op Golgotha's kruis behouden zouden worden, is natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Dat is ook de reden dat er in deze tijd, waarin serieuze diepgaande Bijbelstudie niet meer zo centraal staat, steeds meer aanhangers van deze valse leer komen. Dus hoewel de wens wel sympathiek kan zijn, moeten de redeneringen wel altijd Bijbels onderbouwd kunnen worden. De oplossing kan alleen liggen in het laten spreken van de Bijbel en het niet laten prevaleren van eigen gevoelens of interpretaties van de Bijbel. Het is overigens tekenent voor deze tijd, dat veel mensen vrijwel alleen nog willen luisteren naar een "evangelie" dat aangenaam klinkt in de oren, waardoor ook een lering zoals de alverzoening steeds meer aanhang krijgt. Maar hoe populairder een bepaalde leer is, hoe meer reden er juist moet zijn voor een christen om onderzoek te doen in de Bijbel. Want er bestaan ook valse leringen en de satan is een meestervervalser en zijn vervalsingen komen door misleiding van de waarheid tot stand.

God is barmhartig
Aanhangers van de alverzoeningsleer geloven dus dat God de zondaren straks niet 'blijvend' zal oordelen. Het zal meer een loutering zijn waar mensen door heen gaan, om alsnog behouden te worden. Nogmaals, het klinkt erg sympathiek, maar toch is het niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat God enorm barmhartig en lankmoedig is en dat Hij niet snel zal oordelen. Steeds opnieuw schenkt Hij genade en wacht Hij met oordelen, maar... er komt wel een definitief oordeel van God over deze wereld. Het kan nu eenmaal niet dat de zonden onbestraft zou blijven, daarvoor is de prijs die Jezus heeft betaald op het kruis van Golgotha, te hoog geweest. Meestal willen we niet te veel spreken over oordeel en we moeten er ook beslist voor waken dat er alleen hel en oordeel gepredikt wordt. Eerst komt immers de genade, Gods barmhartigheid en liefde. Maar het is net als met de rekbaarheid van een elastiek, op een dag is de rek eruit en dan breekt het en dus... volgt het oordeel. Het is dus een valse lering dat voorbijgaat aan de toorn van God, de toorn van God die op iedere zondaar rust, die zich niet wenst te bekeren van zijn zonden.

Lees wat de Bijbel zegt
- "Zo zal dan een ieder voor zichzelf rekenschap moeten geven aan God" (Romeinen 14:12)
- "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad" (2 Korintiërs 5:10)
- "En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap" (1 Petrus 1:17)


Laten we ook beseffen dat we het hier hebben over een zeer ernstige zaak, het gaat hier namelijk om een zaak van dood of leven. Wie een ander evangelie aanhangt dan de Bijbel leert bedriegt zichzelf of heeft zich door de meester leugenaar (satan) laten misleiden en komt straks ook bedrogen uit.

Gods oordelen
In het boek Openbaring worden er plagen beschreven die de laatste oordelen zijn die God zal zenden over de wereld die Hem verworpen heeft. Hierna komt niets meer, dan is het oordeel van God ten einde en volgt de eeuwige heerlijkheid die de Heer beloofd heeft aan elkeen die Hem liefheeft.
In 1 Kor.2:9 staat "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben".

Laat ons het nog eens zeggen: GOD WIL NIET OORDELEN, MAAR BEHOUDEN. Om ons van het oordeel vrij te spreken, heeft God Zijn Zoon geoordeeld, in onze plaats, aan het kruis. Jesaja 53 zegt in vers 5 "...de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem..." Als het toch gebeurt dat we geoordeeld worden, dan zal een mens God niets kunnen verwijten.

Maar er is één ding waarom God het meest zal toornen en dat is als mensen het offer van Zijn Zoon aan het kruis verwerpen. Dan moeten we ons even voor de geest halen wat Jezus deed toen Hij die lange weg naar Golgotha ging. De Bijbel zegt in Jesaja 53 dat Hij gestalte noch luister had, Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten. Iemand voor wie men het gelaat verbergt, Hij werd mishandeld, geslagen, bespot en gehoond. Dit alles deed Hij voor ons, opdat wij niet in het oordeel zouden komen. maar de andere kant is ook waar, dit groot offer roept om vergelding voor al degene die hem verachten ondanks Zijn grote liefde voor ons.

Onze zonden moeten door het bloed van Christus vergeven zijn. Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn Woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven" (Johannes 5:24). Dit betekent dat wij berouw over onze zonden moeten hebben en het besluit moeten nemen volgens Gods wil te leven. De waterdoop, welke op onze bekering moet volgen, is het getuigenis voor iedereen die het zien wil en voor God, dat we voortaan Gods wil willen doen in ons leven. Jezus zei: "Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden" (Marcus 16:16).

Laten wij ook nooit vergeten wat Jezus voor ons over had aan het kruis. Hij ging de lange weg naar Golgotha, opdat wij mogen uitroepen "ik ben vrij van het oordeel". Paulus zegt in Rom.8:1 "Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn". Als u maar "in" Jezus bent, dat is de enige schuilplaats tegen het oordeel. In Jezus betekent, een relatie met Hem en dat kan alleen als we wederom geboren zijn en dagelijks met hem leven.

Het is als de Israëlieten die het Pascha aten in de nacht dat ze verlost werden uit Egypte land. Toen ging het oordeel aan hen voorbij, ze aten van het paaslam en het bloed van dat Lam brachten ze aan de deurposten van hun huizen aan. Ex.12:7, 8 zegt "Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten".

Dat bloed wijst op de vergeving van onze zonden door de kracht van Jezus bloed, daardoor zijn we vrij van het oordeel. God zei tegen Israël in Ex.12:3 "En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla".

Het eten van het paaslam wijst op de gemeenschap (kontakt) wat elk kind van God met de Heer moet hebben. We moeten eten van Jezus Woord iedere dag, met Hem wandelen. Alleen in Jezus is bescherming, geborgenheid, veiligheid tegen de storm die gaat komen over deze wereld. Op dezelfde manier ook moesten de mensen in de ark van Noach zijn, om bewaard te blijven voor de zondvloed. In die ark was het veilig, daar buiten viel men onder het oordeel. Dat zal straks niet anders zijn, alleen Jezus is onze bewaring voor het komende oordeel.

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.