Lessen voor geestelijk leiders


Niet alle manifestaties zijn zuiver er is namaak

Pas op, niet alle manifestaties zijn van de Geest van God. We krijgen regelmatig vragen over onderwerpen als vallen of rusten in de Geest, maar ook lachen en huilen, brullen, blaffen in de Geest. Het verbaast ons wel een beetje dat er kennelijk toch weinig over geschreven wordt, ook niet door bekende Bijbelleraren. Terwijl aan de andere kant de verwarring onder christenen alleen maar toeneemt. Het lijkt wel of er ook nog een soort angstcultuur om heen heerst, bang om als negatief en te kritisch weggezet te worden. Maar we vinden dat het toch nodig is om te waarschuwen, vandaar dit artikel.

Wees voorzichtig.
Wees vooral voorzichtig met alles wat niet direct te controleren is vanuit het Woord van God. We moeten als christen dus niet naïef zijn of te goed van vertrouwen. Want de Bijbel zegt nu eenmaal dat er valse profeten en valse leraren (2 Petrus 2:1) in de wereld zullen uitgaan. Vals betekent namaak, pseudo. Ze lijken op het echte, ze doen zich voor als het echte, maar ze zijn het niet. In dat verband spreekt de bijbel over wolven in schaapskleren (Matth. 7:15). Ze zien er dus uit als schapen maar in werkelijkheid zijn het wolven.

Gave van onderscheiding.
In deze tijd is het van enorm belang voor een christen, om vervuld te zijn met de heilige Geest (klik hier) en vooral God te bidden om de gave van onderscheiding van geesten. Het onderscheiden van geesten betekent, inzicht hebben in de geestelijke wereld. Het is een gave om de oorsprong van geesten te kunnen herkennen; is het demonisch, vleselijk of hebben we te maken met de Geest van God. Deze gave wordt genoemd als een van de gaven van de heilige Geest (lees 1 Kor.12).

Vooral voor degenen die leiding geven in een samenkomst of gebedsgroep, kring, gemeente, is het belangrijk om te weten welke manifestaties in een bijeenkomst van God zijn en welke niet.

Nu moeten we natuurlijk niet in de eerste plaats de manifestaties zoeken. Veel mensen willen tegenwoordig graag spannende zaken in de samenkomsten, demonstraties van buitengewone krachten. Dat soort dingen houdt het boeiend in de gemeente. En ja, God wil ook Zijn kracht en Zijn heerlijkheid tonen in de gemeente, maar… het gaat daar toch niet alleen om. Het gaat eerst om Jezus, we moeten Hem zoeken, dichter bij Hem gaan leven en dat hoeft nog niet te betekenen dat we dan ook achterover moeten vallen of iets dergelijks. Het is zelfs zo dat iemand die valt in een samenkomst, tijdens gebed, op welke manier dan ook, hoeft nog niet altijd ook een ontmoeting met God te hebben. Want het is helaas zo dat er ook mensen zijn, die deze uitingen na doen van anderen, we hebben het dan over een soort kopieer gedrag. Wat om sommige mensen heen gebeurd in een grote bijeenkomst, heeft direct invloed op hen. Hierbij hoeft zelfs nog niet direct sprake te zijn van een demonische invloed, maar het heeft gewoon een vleselijke oorzaak.

Verschillende soorten manifestaties.
In deze tijd hebben we met een scala aan manifestaties in samenkomsten te maken: schudden, lachen, vallen(voorover, achterover, opzij) trillen, heen en weer wiegen, naar links en rechts of van voren naar achteren, springen, huilen, beven, schudden, schreeuwen, roepen, brullen, zuchten, blazen, blaffen, piepen etc.. We realiseren ons dat de lijst nog lang niet compleet is en waarschijnlijk nooit compleet zal worden. Er is zelden een tijd geweest waarin we geconfronteerd worden met zo'n verscheidenheid. Overigens, sommige van deze manifestaties hebben we zelf gezien of gehoord, anderen werden ons door betrouwbare mensen verteld of we zagen het op televisie of internet.

Beproeft alle dingen.
Sommige christenen zijn erg naïef, ze toetsen niets maar nemen alles direct aan voor waarheid. Men zegt dan vaak zeggen: "ik volg altijd mijn hart na", "het voelt zo goed en daarom is het ok". Maar dit is een gevaarlijke weg, er is maar één manier, bidt om onderscheiding van geesten (1 Kor.12). Zodat we als Petrus in Hand.8:20, direct kunnen onderscheiden waar we mee te maken hebben. Petrus doorzag direct het duivelse spel van Simon de Tovenaar, hij kende de man niet maar doorzag hem door de Geest van God. Of zoals Paulus in Hand.16:18 die doorzag direct dat de vrouw die hen voortdurend volgde en zelfs reclame voor hen maakte, in feite een waarzeggende geest had.

Het is dus beslist gevaarlijk om alles maar direct als een manifestatie van de Geest van God te zien, zonder eerst om onderscheiding te bidden. Het is veel beter om voorzichtig te zijn. De Bijbel zegt ook in 1 Thes.5:21 "Beproeft alle dingen en behoudt het goede." Dus alles maar goedkeuren is niet wat de Bijbel leert en zeker niet ongevaarlijk. Lees maar in 1 Tim. 4:1 "…de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen… zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen".

Alleen toetsen aan de vruchten?
Wat we ook nogal eens horen is, dat men zegt alleen te mogen toetsen op basis van de vruchten die men ziet (lees o.a. Mat.7:16). Met die vruchten worden dan de vele bekeerlingen bedoeld. Met andere woorden, als er maar genoeg volgelingen zijn, dan kunnen we er gewoon van zelf vanuit gaan dat alles verder in orde is. Maar deze gedachten is absoluut misleidend. Jezus heeft dit nooit op die manier bedoeld, toen Hij sprak van goede bomen die goede vruchten voortbrengen. Er zijn genoeg godsdiensten en ook christelijke godsdiensten, die miljoenen gelovigen hebben voortgebracht, maar die toch misleidende leringen hebben. En let op, dit is nog wel het gevaarlijkste van alles, het is zeer waarschijnlijk dat er nog veel meer van deze christelijke stromingen in de toekomst zullen komen. U bent dus gewaarschuwd.

Jezus sprak wel over vrucht, maar heeft het daar nu juist niet over, lees Mat.7 nog eens goed na. Hij sprak in Mat. 7:20 over de vrucht van wedergeboorte waar o.a. ook Johannes de doper over sprak. Lees Mat. 3:8 "Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering". Onze bekering en wedergeboorte moet dus zichtbaar worden, doordat we veranderen en een geheiligd leven gaan leiden. Gebeurt dat niet, dan heeft zelfs onze dienen van God helemaal geen waarde, want we zijn feitelijk alleen aan de buitenkant bekeerd.

Lees ook Mat.7:21 "Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is".

Pas op, laat u niets wijsmaken.
In ieder geval is het wel zeer onwaarschijnlijk, dat het uitstoten van rare diergeluiden, zoals blaffen als een hond, piepen als een muis en sissen als een slang, het werk van de heilige Geest is.

Ook wanneer men bijvoorbeeld beweert dat er engelen-veren in de samenkomst naar beneden dwarrelen. Het is zeer ongeloofwaardig om hierbij werkelijk aan veren van engelen te denken. Of dat engelen op struisvogels zouden lijken die in de rui zijn en regelmatig veren laten vallen, feitelijk een beetje lachwekkend, kan echt niet.
De Geest wijst altijd naar Jezus, waar Hij werkt wordt de aandacht van onszelf afgeleid en gericht op Jezus. De heilige Geest maakt Jezus groot, we gaan Hem juist prijzen en aanbidden. Dat is een krachtige uitwerking die de Geest heeft op mensen die werkelijk door Hem zijn aangeraakt: ze gaan met hart en ziel Jezus aanbidden!

Een regen van edelstenen en goud.
Ook kunnen we ons niet voorstellen dat Gods Geest werkelijk edelstenen of goud, of goudstof laat regenen. In ieder geval is het Bijbels gezien op geen enkele manier te verdedigen. Mensen die dat denken worden of bedrogen of ze zien iets wat er in feiten niet is. Als er werkelijk goud, zilver of edelstenen zouden regenen op een plaats, dan zou dat zeker de internationale pers halen. Het is beslist de moeite waard om het journaal er dan bij te halen. Mensen zouden zeker massaal komen kijken, want vooral goud is op dit moment zeer kostbaar.

Maar helaas, dat wat voor goudstof moest doorgaan, heeft men laten controleren en men kwam in verschillende laboratoria unaniem tot de conclusie dat het niets met goud te maken had. Men komt er vervolgens niet mee weg door te zeggen dat het geen aards goud is maar hemels en daarom niet op waarde te controleren. De enige keer dat we in de Bijbel lezen dat God iets anders dan gewoon regenwater liet regenen was, toen Hij het manna zond tijdens de woestijnreis van Israël. Maar dat manna was wel gewoon brood, wat men dus kon eten ondanks dat het hemels brood was. God zond dus niet iets wat op manna leek en waar ze vervolgens niets aan zouden hebben, omdat het niet aards maar hemels zou zijn.

Verschillende mogelijkheden.
In het kort gezegd hebben we met drie mogelijkheden te maken. Manifestaties kunnen: van de Geest zijn, van het vlees (dus van de mens zelf), maar ook van de duivel. Als we er biddend om vragen en we zijn oprecht, dan zal God ons onderscheidingsvermogen geven, zodat we kunnen onderscheiden waar we mee te maken hebben.

We moeten ook weer voorzichtig zijn, door alles direct bedrog of demonisch te noemen. Het is natuurlijk wel mogelijk dat mensen zodanig aangeraakt worden door de kracht van God, dat ze bijvoorbeeld beginnen te trillen of vallen of emotioneel diep geroerd. Lees ook Hand.2:37 "En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt...".

We kunnen het vergelijken met onze elektriciteit centrale. Alles wat in verbinding raakt met elektriciteit, reageert. Een lamp gaat branden en machine gaat lopen en waar een mens onbeschermd in aanraking komen met elektriciteit, kan men ook een behoorlijk schok verwachten. Gods kracht is niet anders, dus dat mensen plotseling hun evenwicht zouden verliezen als ze met Gods kracht in aanraking komen, is niet echt vreemd.

- Daniël 8:18 en 10:8,9 zakt Daniël letterlijk in elkaar: er blijft er geen kracht meer in hem over en hij viel in een diepe slaap en lag op zijn aangezicht.
- Joh.18:6 De soldaten vielen door de kracht van de heilige Geest op de grond achterover.
- Openb.1:17 toen Johannes Hem zag viel hij als dood aan zijn voeten – hoe wordt niet gezegd. Bij al deze voorbeelden valt men door de overweldigende kracht van God.

Manifestaties van het vlees.
Maar we moeten er ook in dit geval voor waken, dat we niet bedrogen worden. Het is voorgekomen dat mensen tijdens handoplegging gewoon omver geduwd werden en dit heeft natuurlijk weer niets met de heilige Geest te maken. En natuurlijk kan men niet altijd direct het verschil zien tussen het feit dat iemand valt als gevolg van de aanraking van de kracht van God, of omver geduwd wordt of zelfs gewoon alleen maar mee doet.

Er zijn mensen die denken dat als ze niets voelen in een bijeenkomst, terwijl anderen om hen heen dat wel voelen, dat er dan geestelijk iets mis met ze is. Daar komt ook nog bij, dat men graag als geestelijk beschouwd wil worden. Het gevolg is dat men geneigd is zich maar te laten gaan. Maar de aanwezigheid van de Heer is niet altijd voelbaar.
Zo vertelt de Bijbel dat Jezus op de lange reis van Jeruzalem naar Emmaüs, naast twee mannen liep. Hij sprak tegen hen en toch bemerkte ze in het geheel niet dat het Jezus was. Dus de opgestane Heer die op het kruis de dood had overwonnen, liep naast hen en ze merkte het niet. Het is dus lang niet altijd zo dat we de aanwezigheid van de Heer bemerken. Waar mensen in Zijn naam samenkomen, daar is Hij ook aanwezig (Mat.18:20) en zelfs als we niets voelen is Hij er toch.

Manifestaties kunnen ook demonisch zijn.
Onderscheiding is hard nodig want manifestaties kunnen ook met demonen te maken hebben. Mijn vrouw en ik hebben daar in onze bediening regelmatig mee te maken gehad. Soms moesten we demonen tot zwijgen brengen, tijdens een bevrijdingsgebed, terwijl velen dachten dat de Geest van God sprak. Dit is niet vreemd, demonen kunnen zich door mensen heen manifesteren en op allerlei manieren de aandacht vragen en daar zijn in de Bijbel ook vele voorbeelden van. We kunnen o.a. lezen dat ook demonen mensen op de grond werpen. Op dat moment hebben we dus duidelijk niet te maken met een manifestatie van de heilige Geest.

Toen Jezus mensen genas vielen de door demonen bezeten mensen soms op de grond. Lees in Marc. 9:17-27 over de maanzieke jongen. Satan liet hem in het vuur en in het water vallen, maar wanneer Jezus hem geneest schreeuwt hij en valt hij alle kanten op, en tenslotte valt hij als dood neer.

Manifestaties die van een demon komen, kunnen dus veroorzaakt worden door de confrontatie tussen de Geest van God en de machten van de duisternis.

Conclusie.
We moeten de Geest van God in en door ons laten werken. Als we de Geest de ruimte geven, zullen we geweldige dingen beleven. Hij is de Enige die het echt kan doen: dus genezen, herstellen en een doorbrak geven in ons leven.

De heilige Geest wil ons doorstromen en ons steeds opnieuw vullen, Hij wil ons aanraken en komen met heilig vuur, vuur dat alles verbrand wat niet van God is, vuur waardoor we dus geheiligd worden voor God. Blus dus de Geest in de gemeente niet uit.

Maar het is ook niet zo dat alles wat mensen zeggen, wat van de Geest van God is, dat dit altijd werkelijk zo is. Er is dus ook namaak van mensen en zelfs demonische invloeden die de gemeente binnen willen komen. We worden allemaal opgeroepen om ook te toetsen, om het echte goede over te houden. Wees dus niet naïef, maar wees voorzichtig en volg dus niet alles zo maar na.

HH

Advies nodig? Mail ons gerust (zie contact), we gaan er discreet mee om en u krijgt altijd binnen twee dagen antwoord.