Het Christelijk HuwelijkWettelijk of burgerlijk huwelijk

Wat is de Bijbelse visie op het huwelijk en wat is de meerwaarde van het huwelijk ten opzichte van ongehuwd samenwonen? Wel, het huwelijk is niet door mensen ingesteld, maar door God zelf. Het huwelijk zal ook altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat. (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2)

"Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft..." "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld".

Zie ook Mal.2:14 waar God spreekt over Israël als Zijn 'wettige' vrouw. "En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is."

Jezus zegt ook tot de Samaritaanse vrouw in Joh.4:16-18 "Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd".
De enige terechte conclusie die we hieruit kunnen trekken is, dat ze 5 maal getrouwd geweest is en dat ze nu ongehuwd samen leefde met de 6de man en daarop zegt Jezus "deze is uw man niet".

Wanneer ben je nu feitelijk in Gods ogen getrouwd?
Uit de bovengenoemde teksten verstaan we, dat je getrouwd bent als je 'wettig' getrouwd bent. Nu is het waar dat 'wettig' in verschillende samenlevingen, verschillende betekenissen heeft. Maar in onze samenleving is dat in ieder geval het burgerlijk huwelijk. In andere samenlevingen kan dat anders functioneren, maar men ging dan toch ook niet zomaar bij elkaar wonen. Je komt dat o.a. tegen bij het huwelijk van Izaäk en Rebecca (Genesis 24). Hun huwelijk moet in die dagen zeker zorgvuldig gearrangeerd zijn geweest, Rebecca is dus zeker niet op eigen houtje bij Izak komen wonen. Er werd eerst door Eliëzer officieel een huwelijksverzoek aan haar familie gericht en er was door haar familie ook toestemming gegeven. Er was ook sprake van een bruidsschat, denk maar aan de kostbare sieraden en kleding die Eliëzer bij zich had. Dat alles bij elkaar maakte het huwelijk van Izaäk en Rebecca officieel, je kon daarna niet zo maar weer van elkaar af gaan.

Jarenlang was het huwelijk bij ons een normale wettelijk geregelde samenlevingsvorm voor het leven, tussen één man en één vrouw. Dat had ook te maken met het feit dat onze wetgeving gebaseerd was op de Bijbel. Dat deze opvatting veranderd is in de laatste jaren, behoeft geen betoog. Onder meer door de vrijer wordende seksuele moraal werd het ongehuwd samenwonen meer en meer gangbaar. De achterliggende gedachte is: "hoe wij samenleven, gaat alleen ons aan". Door deze en andere overwegingen wordt het huwelijk vaak als een contract met houdbaarheidsdatum genoemd, maar dit is niet wat God wil.

Alleen als de wetten van het land tegen Gods geboden ingaan, dan moeten we God meer gehoorzamen dan mensen (Hand.4:19 en 5 :29). Mogelijk zal dit straks ook zo worden op ´t vlak van het huwelijk, maar het kind van God zal er toch voor moeten waken zomaar samen te gaan wonen. Als de wettelijke huwelijksluiting vervalt, dan blijft nog altijd de huwelijksluiting in de gemeente voor het aangezicht van God.

In Matt.18:18 staat: "..Voorwaar Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel..." en Jezus sprak hier over de gemeente want in hetzelfde gedeelte staat: (vr.20) "Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden". (Lees ook Mat.16:19)

Zolang het echter voor ons mogelijk is ons huwelijk eerst te laten bevestigen door de aardse wet, zullen we daar aan gevolg moeten geven. We hebben ook in dat opzicht een voorbeeld te zijn voor de wereld. God heeft dit ingesteld om ons te bewaren voor hoererij, waarop absoluut het oordeel van God komt.

Laat het begin van ons huwelijk altijd bij God zijn, zeg als een Mozes tegen God, "..als U niet medegaat, laat ons van hier niet optrekken.." (Ex.33:15). Wat moeten we in ons leven, zonder de zegen van God.