Het Christelijk HuwelijkOorsprong van het christelijk huwelijk

Het huwelijk moet wel een Goddelijk oorspong hebben. Bestudering van de Bijbel op het vlak van het huwelijk laat zien, dat het bij het huwelijk allerminst gaat om een menselijke en vrijblijvende instelling. Het huwelijk is in Gods scheppingsorde vastgelegd en dus voorgenomen in de raad van Gods wil. In het boek Genesis vinden we de scheppingsgeschiedenis en daar is ook de oorsprong van de Bijbelse instelling van het huwelijk te vinden.

Het huwelijk is ook een grote geheimenis, in die zin, het is een voorbeeld van de verhouding tussen God en Zijn gemeente. Lees Efeze 5:32 32 "Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente."

Als niemand anders wist Jezus hoe het huwelijk in de 'oorsprong' door God was bedoeld. In Mat.19:3-6 lezen we dat Jezus in antwoord op de vraag van één van de Farizeeën, of je je vrouw om allerlei redenen mag wegzenden, zegt dat het zo 'in de beginne' niet geweest is. Daarmee wijst Jezus terug naar de schepping, het begin dus, hoe God het bedacht had. Het is namelijk altijd Gods plan geweest dat een man en een vrouw, als het ware zullen samensmelten tot één vlees (Genesis 2:22-24), zowel lichamelijk als geestelijk. Wie bedenkt zo iets, dat is Goddelijk, Efeze 5:32 zegt dat het een groot geheimenis is. Feitelijk kan dit niet buiten de kracht van Gods liefde, want dit is de enige kracht die instaat is het huwelijk tot een volmaakte eenheid te maken. En ja, als dat plaats vind is er dus geen sprake meer van 'je vrouw om allerlei redenen weg zenden', zoals de vraag van de Farizeeën in Mat.19 was. Dat staat enorm ver van Gods bedoeling met het huwelijk en is absoluut nooit zo door God bedoeld.

In het Nieuwe Testament lezen we ook de opdracht om het huwelijk in ere te houden (Hebr.13:4a), dus de waarde daarvan niet te onderschatten. Indien het huwelijk van oorsprong een menselijke instelling zou zijn, dan is er geen reden dit zo in ere te houden. Heel veel menselijke wetten en regels zijn al lang vergeten of door de tand des tijds aangetast. Maar dat wat God instelt is eeuwig en wordt niet door de tijd teniet gedaan. God nu stelde zelf het eerste huwelijk tussen Adam en Eva in. Hij zag in Zijn grote wijsheid dat het niet goed was dat Adam alleen was en gaf hem Eva. Deze vrouw was niet zo maar iemand, maar Adam zag dat zij een deel van hem was, God had haar zelfs uit Adams rib gebouwd en de Heer gaf hiermee ook het beginsel van het huwelijk aan, namelijk deelhebben aan elkaar. Adam noemde haar daarom ook deel van zichzelf. (Gen.2:18-25)

Lees vers 23"..toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is..."

Dit is nu de grondgedachte van het christelijk huwelijk namelijk: de eenwording (samensmelting) van 2 mensen (man en vrouw), nadat ze door God zijn samengebracht. (Lees Matth.19:6 "..wat God heeft samengevoegd..")

Het huwelijk is een duurzaam en exclusief liefdesverbond tussen een man en een vrouw, dat leidt tot een zo groot mogelijke geestelijke en lichamelijke eenheid. Het christelijk huwelijk betekent:

A. Geestelijk samengevoegd worden door de Heer, aan elkaar gegeven worden.
B. In lichamelijke zin, één vlees worden. (Gen.2:23,24)

Er is een natuurlijke (vleselijke) eenwording - Lees Gen.3:16 over de begeerte van de vrouw en Gen. 2:24 over de begeerte van de man.

Er is ook een geestelijk éénwording - Dit laatste is een groei proces welke voor een kind van God afhankelijk is van zijn groei naar Christus. Geestelijk éénworden betekent, elkaar verstaan, aanvoelen, willen dienen, aanvaarden etc... Natuurlijk kunnen we dat nooit in voldoende mate in eigen kracht, maar dit is het werk van de heilige Geest, welke ook Zijn vernieuwend werk wil doen in ons huwelijk leven.